Nákupný košík

V košíku nemáte žiadny tovar.

Súhlas so spracováním osobných údajov pre marketingové účely

Súhlasím s tým, aby spoločnost RadanSport s.r.o., so sídlom Za Otýlií 10 v Českých Budejoviciach, IČ: 26098806, (ďalej len „správca“), v zmysle nariadenia Európského parlamentu a Rady EU 2016/679 spracovávala tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • e-mail (dalej len „osobné údaje“)
 1. Vyššie uvedené údaje bude Správca spracovávať pre marketingové účely, konkrétne rozosielanie newsletterov Správca osobe, ktorá dáva tento súhlas. Tento súhlas je dávaný na dobu 3 roky. Osoba poskytujúca tento súhlas berie na vedomie, že správca bude vyššie uvedené osobné údaje spracovávať po dobu platnosti súhlasu.
 2. Osobné údaje bude spracovávať len Správca, pípadne osoba, s ktorou má Správca riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu.
 3. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti RadanSport s.r.o., Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice, gdpr@e-sportshop.cz.
 4. Spoločnosť RadanSport s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:
  1. získať od Správca potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciam: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciach, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritéria použité na stanovenie tejto doby, existencie práva požadovat od správcu opravu alebo výmazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  2. aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
  3. aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracovávané, zákazník odvolá súhlas a nie je tu iný legálny titul pre ich spracovanie,  osobné údaje boli spracovávané protiprávne, osobné údaje musia býť vymazáné na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Unie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
  4. aby Správca obmedzil spracovanie ich osobných údajov, ak popierajú ich presnosť na dobu overenia tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, a Správca žiadajú miesto vymazania o ich obmedzenie spracovania, údaje už nie sú potrebné pre účel spracovánia, avšak potrebuje je pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
  5. aby Správca na ich žiadosť predal ich osobné údaje inému nimi určenému Správcovi.
  6. namietať proti spracovaniu mojich osobných údajov u Správca.
  7. v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu spracované ich osobné údaje v zmysle vyšie uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na Správcu, tak na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom registrácie

Súhlasím s tým, aby spoločnost RadanSport s.r.o., so sídom Za Otýlií 10 v Českých Budejoviciach, IČ: 26098806, (ďalej len „správca“), v zmysle nariadenia Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 spracovávala tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mail,
 • v prípade podnikajúcich osôb IČ, DIČ (ďalej len „osobn údaje“)
 1. Vyššie uvedené údaje bude Správca spracovávať pre účely registrácie na webových stránkach / eshopu Správca. Tento súhlas je dávaný na dobu .... rokov. Osoba poskytujúca tento súhlas berie na vedomie, že Správca bude vyššie uvedené osobné údaje spracovávať po dobu platnosti súhlasu.
 2. Osobné údaje bude spracovávať iba Správca, prípadne osoba, s ktorou má Správca riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu.
 3. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti  RadanSport s.r.o., Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice, gdpr@e-sportshop.cz.
 4. Spoločnosť RadanSport s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:
  1. získať od Správca potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k následujúcim informáciam: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciach, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je možné ju určit, kritériá použité na stanovenie tejto doby, existencia práva požadovať od správca opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania a alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  2. aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.
  3. aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, zákazník odvolá súhlas a nie je tu iný legálny titul pre ich spracovanie,  osobné údaje boli spracováné nezákonne, osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
  4. aby Správca obmedzil spracovanie ich osobnýchch údajov, ak popierajú ich presnosť na dobu overenia tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, a Správcu žiadajú miesto vymazania o ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné pre účel spracovania, avšak potrebuje je pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
  5. aby Správca na ich žiadosť predal ich osobné údaje inému nimi určenému Správcovi.
  6. namietať proti spracovaniu mojich osobných údajov u Správcu.
  7. v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správca spracovávané ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na Správcu, tak na Úrad pre ochranu osobných údajov.