Nákupný košík

V košíku nemáte žiadny tovar.

Obchodné podmienky

Obsah dokumentu

I. Základné ustanovenia

II. Kúpna zmluva

III. Práva z chybného plnenia

IV. Odstúpenie od zmluvy kupujúcím, ktorý je spotrebiteľ

V. Odstúpenie od zmluvy kupujúcím, ktorý je podnikateľom

VI. Evidencia tržieb

VII. Darčekové certifikáty

VIII. Ochrana osobných údajov

IX. Mimosúdne riešenie sporov

X. Reklamačný poriadok

XI. Záručné podmienky

XII. Spôsob vybavenia reklamácie

XIII. Ceny, bonusové body

XIV. Platobné a dodacie podmienky

XV. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

XVI. Ochrana a spracovanie osobných údajov

XVII. Záverečné ustanovenia

 

I. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť RADANSPORT, s.r.o., IČ: 26098806, DIČ: CZ6098806, so sídlom Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, v oddiele C, vložka 13871 ako  predávajúci  a na strane druhej je  kupujúci.

Kupujúcim je  spotrebiteľ  alebo  podnikateľ.
Spotrebiteľom  je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb., občianským zákonníkom a zák. č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, oba v platnom a účinnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom  sa rozumie osoba, ktorá nie je spotrebiteľom a ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa, najmä potom je to:
• osoba zapísaná v obchodnom registri,
• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
• osoba, která podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito OP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb. a zák. č. 90/2012 Zb., ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúcí podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok (viď následujúca kapitola) a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamžiku odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomí, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žisdne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou stanovené inak.

 

II. Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim  spotrebiteľ , návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky  www.e-sportshop.cz . Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán, alebo na základe zákonných dôvodov.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúcí predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku".

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcím, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúcí zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedojde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.

Ak kupujúcim  podnikateľ , návrhom na uzavreti kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim obchodníkom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Českej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky. Tým nie so dotknuté prípady, kedy kupujúcim bude spotrebiteľ a bude mať zvyčajné bydlisko v inom štáta ako v Českej republike a voľba práva či prorogace súdu nebudú prípustné.
Zmlouva je uzatvárana v českom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

 

III. Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., občianského zákonníka).

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v dobe, kedy spotrebiteľ vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému se vec rovnakého druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenému vzorku alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vad, ak to ne je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týká len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstraniteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vad. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vad, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vad, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Práva z chybného plnenia kupujúcemu ďalej nepatrí vtedy, ak tak bolo s ohľadom na cenu a druh tovaru výslovne dojednané.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyoch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu šestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

 

IV. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zasielajte na adresu:

RADANSPORT, s.r.o., Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice, email:
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, poškodený či používaný, môže predávajúci vrátenú kúpnú cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 odst. 1 obč. zák.).

V prípade, že kupujúci podľa prechádzajúcich odstavcov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem čiastky predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný než najlacnejšií spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ho predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnie zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažitú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúcí spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 občianského zákonníka nemá najmä, v prípade zmluv:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rychlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o oprave alebo údržbe vykonanej na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných než vyžiadaných oprav či dodanie iných než vyžiadaných náhradných dielov,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • o dodání digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy zdelil spotrebiteľovi, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

Ak sa rozhodne kupujúcí pre odstúpenie v uvedenej lehote, doporučujeme pre urychlenie vybavenia odstúpený tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúcí berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitia práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 odst. 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Pri splnení všetkých vyšie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14-ti dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v tej istej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo k vyzvednutiu v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Predávajúcí si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom „Momentálne nedostupné“ v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácií informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet.

 

V. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, uplatní sa ustanovenie § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Zb., občianský zákonník.

 

VI. Evidencia tržieb

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Predávajúci vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v papierovej podobe a sú dostupné v sídle predávajúceho. Zaslanie elektronicky (e-mailom) je možné na základe žiadosti kupujúceho.

 

VII. Darčekové certifikáty

Darčekové certifikáty sú ceninami vydávanými predávajúcim a uplatniteľnými len k nákupu u predávajúceho. Kód na certifikáte slúži k technickému spôsobu realizácie ceniny. V prípade nedokončenia nákupu či odstúpenia od zmluvy v 14-dňovej lehote predávajúci môže vygenerovať kupujúcemu náhradný kód. Prípadným vygenerovaním nového kódu nedochádza k zmene ceniny.

Okamih tržby z pohľadu zákona o evidencii tržieb v prípade platby darčekovým certifikátom nastáva k okamihu expedície tovaru kupujúcemu.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávane v súlade s platnými zákonmi České republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databázi predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracováním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databáze. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externý dopravci, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzatvorení prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

 

IX. Mimosúdne riešenie sporov

V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ s bydliskom v Európskej únii a medzi predávajúcim a kupujúcim dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ možnosť využiť mimosúdneho riešenia s tým, že sa s príslušným návrhom obráti na subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu na internetovej adrese:  http://www.coi.cz/ . Platforma pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov on-line sa nachádza na adrese:  http://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

X. Reklamačný poriadok

Kupujúci (podnikateľ alebo spotrebiteľ) je povinný sa zoznámiť s Obchodnými podmienkami (ich súčasťou je aj Reklamačný poriadok) ešte pred objednaním tovaru.

A. Súhlas s Reklamačným poriadkom

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci nákupný doklad (faktúra, alebo predajka) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, cena, množstvo, sériové číslo).

Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu.

Predĺžená záruka – táto záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takom prípade záručný list vždy obsahuje zhora uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

B. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. dňpm uvedeným na záručnom liste.

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov* pre spotrebiteľov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka). Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty. Záručná doba sa ďalej predlužuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Ak sa závada prejaví do 6 mesiacov od predaja, mal tovar závadu v dobe jeho predaja. U neskoršej závady ale musí spotrebiteľ vadnosť tovaru preukázať.

Beh lehoty pre vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručna doba, zaniknú, ak nebola uplatnená v záručnej dobe.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácia riadi zákonom č. 89/2012 Zb., občianský zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, oba zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím na upresnenie v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. – takáto charakteristika je vždy uvedená u tovaru – ak nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak nebola uplatnená do 12 mesiacov od dňa prevzatia veci kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji veci a dostatočne výrazne i u ponúkaného tovaru a u veci predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná.

 

XI. Záručné podmienky

A . Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

B . Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: obchod@e-sportshop.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

C . Miestom pre uplatnenie reklamácie je prevádzka firmy RADANSPORT s.r.o., Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice, popr. ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže tovar reklamovať aj v pobočkách predávajúceho, kde došlo ku kúpe tovaru (pre urýchlenie vybavenia reklamácie však doporučujeme adresu vyššie uvedenú).

D . Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), doporučujeme priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočná adresa a telefónné číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je doporučený aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

E . Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na nadobúdacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (pokiaľ výrobok sériové číslo má). Tento postup je doporučený aj kupujúcemu spotrebiteľovi, pokiaľ nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

F . Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepetia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok.

G . Porušením ochrannej pečate, informačnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčásťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar užívať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v případe, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predejcom alebo výrobcom určené,
 • neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaný v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami, prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrou,
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonanej reklame alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

H . Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady). Pre uvedenie závady doporučujeme písomnú formu.

 

XII. Spôsob vybavenia reklamácie

 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý se prejaví v priebehu šiestich mesiacov od dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.
Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a užitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používá.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe vady pri uplatnenie zákonnej záruky tieto práva:
ak ide o vadu odstraniteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
ak idei o vadu neodstraniteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o vady odstraniteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vad vec riadne používať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnému používaniu, už bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jeho riadnemu použitiu,
ak ide o iné vady neodstraniteľné a ak nepožaduje spotrebiteľ výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykonáva kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, kedy kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstraniteľnej vady, ale predávajúci zistí, že sa jedná o vadu neodstraniteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.
V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstranenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najnejskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa závada prejaví do 6 mesiacov od predaja, má sa za to, že tovar mal závadu v dobe jeho predaja. U neskoršej závady ale musí spotrebiteľ vadnosť tovaru preukázať.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký dpôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdané ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikly v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (doporučujeme požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladou k tomuto odstúpeniu.

 • Je-li kupujícím podnikatel

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se dle § 619 odst. 2 obč. z. nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.
Výše uvedená obvyklá životnost je prodávajícím vždy uvedena i u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost této životnosti dovolávat.

 

XIII. Ceny, bonusové body

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Ceny jsou včetně všech dalších poplatků, které musí zákazník pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.
Veškeré ceny pro české spotřebitele a obchodníky budou účtovány výhradně v české měně (Kč) a to vždy včetně DPH, u zahraničních spotřebitelů je cena nastavena v měně EUR včetně DPH, u registrovaných obchodníků s doloženým výpisem o registraci DIČ pak budou ceny uváděny v měně EUR bez DPH (exportní velkoobchodní ceny).

Bonusové body

Bonusové body jsou tuzemskému kupujícímu připisovány pouze při objednávce přes  www.esportshop.cz . Jsou vztaženy vždy pouze k základní ceně výrobku, neplatí pro množstevní slevy. Po každém realizovaném a zaplaceném nákupu budou na Váš účet (je spojený s Vaší registrací na  www.esportshop.cz  připsány bonusové body (jejich počet je uveden vždy na kartě zboží). Bonusové body můžete uplatnit jako slevu (1 bod = 1 Kč) při dalším on-line nákupu.
Zahraniční zákazníci nezískávají bonusové body, jejich zvýhodnění zohledníme v ceně dopravy.

 

XIV. Platební a dodací podmínky

Platba, doprava v ČR

Objednané zboží zasíláme Českou poštou (dále jen ČP), spedičními firmami PPL, DPD, WEDO nebo GLS v nejkratším možném termínu. Zboží si také můžete vyzvednout na naší kamenné prodejně v Českých Budějovicích na adrese:

RADANSPORT s.r.o.
Za Otýlií 10
370 07 České Budějovice

tel. 387 411 543
otevírací doba: Po–Pá 8:00 – 18:00 hod.

Způsoby doručení:

 • Osobní odběr na kamenné prodejně v Českých Budějovicích na adrese:
  Za Otýlií 10, 370 01, České Budějovice
 • Doprava e-sportshop: Vybereme nejlepšího a nejspolehlivějšího dopravce ve vašem regionu. Volíme mezi Českou Poštou, PPL, DPD, GLS a WEDO.
 • Běžná volba dopravce DPD, PPL, GLS, Česká Pošta nebo WEDO

Kompletní ceny dopravců:

 

DopravceCena přepravy při objednávce nad 0 KčCena přepravy při objednávce nad 800 Kč 
E-sportshop.cz

Dobírkou: 120 Kč

Bank. převodem: 95 Kč

Platební kartou: 95 Kč

Dobírkou: 120 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

 

 

DopravceCena přepravy při objednávce nad 0 KčCena přepravy při objednávce nad 3000 Kč
WEDO

Dobírkou: 120 Kč

Bank. převodem: 95 Kč

Platební kartou: 95 Kč

Dobírkou: 0 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

Česká Pošta

Dobírkou: 120 Kč

Bank. převodem: 95 Kč

Platební kartou: 95 Kč

Dobírkou: 0 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

DPD

Dobírkou: 120 Kč

Bank. převodem: 95 Kč

Platební kartou: 95 Kč

Dobírkou: 0 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

PPL

Dobírkou: 120 Kč

Bank. převodem: 95 Kč

Platební kartou: 95 Kč

Dobírkou: 0 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

GLS

Dobírkou: 120 Kč

Bank. převodem: 95 Kč

Platební kartou: 95 Kč

Dobírkou: 0 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

 

Pro podnikatele v ČR platí tyto ceny dopravy:

PODNIKATEL    dobírka        bank převod / plat. karta           zdarma od   
doprava e-sportshop         120 Kč                                  95 Kč               6000 Kč (vč. DPH)

Poznámka: Cena za dopravu pro podnikatele se při větších dodávkách řeší individuálně (při větším množství balíků, nadměrné zásilce apod.)

 

Kompletní rozměry zásilek a tracking můžete naleznout zde: https://www.e-sportshop.cz/cz/parametry-zasilek.html

Způsob platby:

Zboží zasíláme na dobírku nebo umožňujeme platit platební kartou či bankovním převodem. 

V tomto případě nabízíme následující možnosti úhrady:

 • zákazníkovi zašleme výzvu k úhradě (jako variabilní symbol uveďte číslo výzvy),
 • pomocí kreditních karet Visa, Electron, Master Card, Maestro, Dinner's Club či expresním převodem z účtu prostřednictvím platebního portálu GoPay

Po připsání peněz na náš účet odešleme zásilku. Každá objednávka je zasílána spolu s daňovým dokladem, ten slouží zároveň jako doklad při reklamaci či při vrácení zboží. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem provozovatele.

Objednávku si lze vyzvednout i osobně v naší provozovně.

Číslo účtu pro proplacení výzvy k úhradě pro tuzemské zákazníky: 701226002/5500

 

Zasílání na Slovensko

Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu na www.e-sportshop.cz

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba předem bankovním převodem na základě zaslané výzvy k platbě nebo zálohové faktury na číslo účtu

založeném v slovenské Tatrabance: 2920837072 / 1100
IBAN : SK69 1100 0000 0029 2083 7072
BIC (=SWIFT): TATRSKBX
Název účtu: RADANSPORT s.r.o.

Po připsání částky na tento účet bude zásilka okamžitě uvolněna, orientační doba přepravy je 2-5 dnů (jedná se o počet pracovních dní, nezahrnují se sem víkendové dny a státní svátky).

Na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce), kupující hradí navíc tzv. doběrečné, které je součástí ceny dopravy.

Platba na fakturu se splatností (pouze po domluvě u prověřených zákazníků).

Posíláme balíky do hmotnosti 50 kg, neskladné balíky budou doručeny po dohodě s kupujícím. Pro podnikatele platí, že u více zásilkových objednávek se účtuje poplatek za každý balík, pokud nejsou splněny podmínky pro dopravu zdarma.

Způsob platby:

Zboží zasíláme na dobírku nebo umožňujeme platit platební kartou či bankovním převodem. 

V tomto případě nabízíme následující možnosti úhrady:

 • zákazníkovi zašleme výzvu k úhradě (jako variabilní symbol uveďte číslo výzvy),
 • pomocí kreditních karet Visa, Electron, Master Card, Maestro, Dinner's Club či expresním převodem z účtu prostřednictvím platebního portálu GoPay

Objednávky nad 3 000 Kč můžete uhradit splátkovým prodejem od firmy Cofidis.

Po připsání peněz na náš účet odešleme zásilku. Každá objednávka je zasílána spolu s daňovým dokladem, ten slouží zároveň jako doklad při reklamaci či při vrácení zboží. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem provozovatele.

Objednávku si lze vyzvednout i osobně v naší provozovně.

Číslo účtu pro proplacení výzvy k úhradě pro tuzemské zákazníky: 701226002/5500

Pro podnikatele v ČR platí tyto ceny dopravy:

 

Zasílání na Slovensko

Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu na www.e-sportshop.cz

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba předem bankovním převodem na základě zaslané výzvy k platbě nebo zálohové faktury na číslo účtu

založeném v slovenské Tatrabance: 2920837072 / 1100
IBAN : SK69 1100 0000 0029 2083 7072
BIC (=SWIFT): TATRSKBX
Název účtu: RADANSPORT s.r.o.

Po připsání částky na tento účet bude zásilka okamžitě uvolněna, orientační doba přepravy je 2-5 dnů (jedná se o počet pracovních dní, nezahrnují se sem víkendové dny a státní svátky).

Na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce), kupující hradí navíc tzv. doběrečné, které je součástí ceny dopravy.

Platba na fakturu se splatností (pouze po domluvě u prověřených zákazníků).

Posíláme balíky do hmotnosti 50 kg, neskladné balíky budou doručeny po dohodě s kupujícím. Pro podnikatele platí, že u více zásilkových objednávek se účtuje poplatek za každý balík, pokud nejsou splněny podmínky pro dopravu zdarma.

SPOTŘEBITELdobírkavýzvazdarma od
doprava e-sportshop7 €4 €100 €
PODNIKATEL NEPLÁTCE DPHdobírkavýzvazdarma od
doprava e-sportshop7 €6 €250 €
PODNIKATEL PLÁTCE DPHdobírkavýzvazdarma od
doprava e-sportshop5,8 €5 €250 €

Hmotnostní a rozměrové limity zásilky: Balík je možno podat do hmotnosti 100 kg. Maximální objem balíku je 4m³. Maximální povolená délka strany je 200 cm.
 

Zasílání do států EU:

Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu na www.e-sportshop.com

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba předem bankovním převodem na základě zaslané výzvy k platbě nebo zálohové faktury na číslo účtu

založeném v slovenské Tatrabance: 2920837072 / 1100
IBAN : SK69 1100 0000 0029 2083 7072
BIC (=SWIFT): TATRSKBX
Název účtu: RADANSPORT s.r.o.
 

Po připsání částky na tento účet bude zásilka okamžitě uvolněna, orientační doba přepravy je 2-5 dnů (jedná se o počet pracovních dní, nezahrnují se sem víkendové dny a státní svátky).

Platba na fakturu se splatností (pouze po domluvě u prověřených zákazníků).

Doprava e-sportshop: vybereme pro vás nejrychlejšího a nejvhodnějšího dopravce s ohledem na objednané zboží a místo dopravy.

Ceny přepravného za jeden balík:

SPOTŘEBITELcenadoba doručenízdarma od
Polsko, Rakousko, Německo10 €2-5 dnů300 €
Maďarsko13 €2-5 dnů400 €
Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Srbsko
14 €2-5 dnů400 €
Chorvatsko16 €2-5 dnů800 €
Bulharsko, Finsko, Portugalsko, Řecko, Irsko, 
Španělsko, Švédsko
20 €2-5 dnů800 €
Lichtenštejnsko25 €2-5 dnů800 €
Švýcarsko55 €2-5 dnů1500 €
Norsko65 €2-5 dnů1500 €
Kypr, Malta80 €2-5 dnů1500 €
PODNIKATEL NEPLÁTCE DPHcenadoba doručenízdarma od
Polsko, Rakousko, Německo10 €2-5 dnů600 €
Maďarsko13 €2-5 dnů800 €
Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Srbsko
14 €2-5 dnů800 €
Chorvatsko16 €2-5 dnů1500 €
Bulharsko, Finsko, Portugalsko, Řecko, Irsko,
Španělsko, Švédsko
20 €2-5 dnů1500 €
Lichtenštejnsko25 €2-5 dnů1500 €
Švýcarsko55 €2-5 dnů3000 €
Norsko65 €2-5 dnů3000 €
Kypr, Malta80 €2-5 dnů3000 €
PODNIKATEL PLÁTCE DPHcenadoba doručenízdarma od
Polsko, Rakousko, Německo8,3 €2-5 dnů600 €
Maďarsko10,7 €2-5 dnů800 €
Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Srbsko
11,6 €2-5 dnů800 €
Chorvatsko13,2 €2-5 dnů1500 €
Bulharsko, Finsko, Portugalsko, Řecko, Irsko,
Španělsko, Švédsko
16,5 €2-5 dnů1500 €
Lichtenštejnsko20,7 €2-5 dnů1500 €
Švýcarsko45,5 €2-5 dnů3000 €
Norsko53,7 €2-5 dnů3000 €
Kypr, Malta66,1 €2-5 dnů3000 €
Ceny u spotřebitelů a podnikatelů neplátců DPH jsou uváděné v EUR vč. DPH, u podnikatelů plátců DPH jsou ceny bez DPH.

 

XV. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

XVI. Ochrana a zpracování osobních údajů

Firma RadanSport s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Pro registraci kupujícího je firma RadanSport s.r.o. oprávněna zpracovávat osobní údaje kupujícího nebo osobní údaje poskytnuté či zadané kupujícím při registraci (zejména kontaktní údaje).

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě firma RadanSport s.r.o. poskytuje službu registrace, a jejíchž smluvní stranou je kupující, jako subjekt osobních údajů.

V konkrétních případech může firma RadanSport s.r.o. zpracovávat osobní údaje nad výše uvedený rámec dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů firmy RadanSport s.r.o. nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

Pokud kupující předal či předá firmě RadanSport s.r.o. osobní údaje jiných fyzických osob, je kupující povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě kupující odpovídá firmě RadanSport s.r.o. za způsobenou škodu.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů, které naleznete ZDE .

 

XVII. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line.  Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stánkách ČOI.

Tyto OP jsou platné a účinné od 31.10.2018 a ruší předchozí znění OP.

Prihlásenie zavrieť

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami pre úpravu zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli zaujímavé.