Nákupný košík

V košíku nemáte žiadny tovar.

Obchodné podmienky

Obsah dokumentu

I. Základné ustanovenia

II. Kúpna zmluva

III. Práva z chybného plnenia

IV. Odstúpenie od zmluvy kupujúcím, ktorý je spotrebiteľ

V. Odstúpenie od zmluvy kupujúcím, ktorý je podnikateľom

VI. Darčekové certifikáty

VII. Ochrana osobných údajov

VIII. Mimosúdne riešenie sporov

IX. Reklamačný poriadok

X. Záručné podmienky

XI. Spôsob vybavenia reklamácie

XII. Ceny, bonusové body

XIII. Platobné a dodacie podmienky

XIV. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

XV. Ochrana a spracovanie osobných údajov

XVI. Záverečné ustanovenia

 

I. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť RADANSPORT, s.r.o., IČ: 26098806, DIČ: CZ6098806, so sídlom Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, v oddiele C, vložka 13871 ako  predávajúci  a na strane druhej je  kupujúci.

Kupujúcim je  spotrebiteľ  alebo  podnikateľ.
Spotrebiteľom  je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb., občianským zákonníkom a zák. č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, oba v platnom a účinnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom  sa rozumie osoba, ktorá nie je spotrebiteľom a ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa, najmä potom je to:
• osoba zapísaná v obchodnom registri,
• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
• osoba, která podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito OP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb. a zák. č. 90/2012 Zb., ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúcí podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok (viď následujúca kapitola) a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamžiku odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomí, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žisdne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou stanovené inak.

 

II. Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim  spotrebiteľ , návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky  www.e-sportshop.cz . Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán, alebo na základe zákonných dôvodov.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúcí predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku".

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcím, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúcí zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedojde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.

Ak kupujúcim  podnikateľ , návrhom na uzavreti kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim obchodníkom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Českej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky. Tým nie so dotknuté prípady, kedy kupujúcim bude spotrebiteľ a bude mať zvyčajné bydlisko v inom štáta ako v Českej republike a voľba práva či prorogace súdu nebudú prípustné.
Zmluva je uzatvárana v českom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

 

III. Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., občianského zákonníka).

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v dobe, kedy spotrebiteľ vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému se vec rovnakého druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenému vzorku alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vad, ak to ne je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týká len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstraniteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vad. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vad, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vad, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Práva z chybného plnenia kupujúcemu ďalej nepatrí vtedy, ak tak bolo s ohľadom na cenu a druh tovaru výslovne dojednané.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyoch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu šestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

 

IV. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zasielajte na adresu:

RADANSPORT, s.r.o., Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice, email:
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, poškodený či používaný, môže predávajúci vrátenú kúpnú cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 odst. 1 obč. zák.).

V prípade, že kupujúci podľa prechádzajúcich odstavcov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem čiastky predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný než najlacnejšií spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ho predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnie zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažitú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúcí spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 občianského zákonníka nemá najmä, v prípade zmluv:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rychlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o oprave alebo údržbe vykonanej na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných než vyžiadaných oprav či dodanie iných než vyžiadaných náhradných dielov,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • o dodání digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy zdelil spotrebiteľovi, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

Ak sa rozhodne kupujúcí pre odstúpenie v uvedenej lehote, doporučujeme pre urychlenie vybavenia odstúpený tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúcí berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitia práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 odst. 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Pri splnení všetkých vyšie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14-ti dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v tej istej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo k vyzvednutiu v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Predávajúcí si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom „Momentálne nedostupné“ v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácií informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet.

 

V. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, uplatní sa ustanovenie § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Zb., občianský zákonník.

 

VI. Darčekové certifikáty

Darčekové certifikáty sú ceninami vydávanými predávajúcim a uplatniteľnými len k nákupu u predávajúceho. Kód na certifikáte slúži k technickému spôsobu realizácie ceniny. V prípade nedokončenia nákupu či odstúpenia od zmluvy v 14-dňovej lehote predávajúci môže vygenerovať kupujúcemu náhradný kód. Prípadným vygenerovaním nového kódu nedochádza k zmene ceniny.

Okamih tržby z pohľadu zákona o evidencii tržieb v prípade platby darčekovým certifikátom nastáva k okamihu expedície tovaru kupujúcemu.

 

VII. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávane v súlade s platnými zákonmi České republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databázi predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracováním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databáze. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externý dopravci, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzatvorení prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

 

VIII. Mimosúdne riešenie sporov

V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ s bydliskom v Európskej únii a medzi predávajúcim a kupujúcim dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ možnosť využiť mimosúdneho riešenia s tým, že sa s príslušným návrhom obráti na subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu na internetovej adrese:  http://www.coi.cz/ . Platforma pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov on-line sa nachádza na adrese:  http://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

IX. Reklamačný poriadok

Kupujúci (podnikateľ alebo spotrebiteľ) je povinný sa zoznámiť s Obchodnými podmienkami (ich súčasťou je aj Reklamačný poriadok) ešte pred objednaním tovaru.

A. Súhlas s Reklamačným poriadkom

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci nákupný doklad (faktúra, alebo predajka) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, cena, množstvo, sériové číslo).

Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu.

Predĺžená záruka – táto záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takom prípade záručný list vždy obsahuje zhora uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

B. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. dňpm uvedeným na záručnom liste.

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov* pre spotrebiteľov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka). Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty. Záručná doba sa ďalej predlužuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Ak sa závada prejaví do 6 mesiacov od predaja, mal tovar závadu v dobe jeho predaja. U neskoršej závady ale musí spotrebiteľ vadnosť tovaru preukázať.

Beh lehoty pre vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručna doba, zaniknú, ak nebola uplatnená v záručnej dobe.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácia riadi zákonom č. 89/2012 Zb., občianský zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, oba zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím na upresnenie v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. – takáto charakteristika je vždy uvedená u tovaru – ak nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak nebola uplatnená do 12 mesiacov od dňa prevzatia veci kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji veci a dostatočne výrazne i u ponúkaného tovaru a u veci predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná.

 

X. Záručné podmienky

A . Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

B . Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: obchod@e-sportshop.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

C . Miestom pre uplatnenie reklamácie je prevádzka firmy RADANSPORT s.r.o., Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice, popr. ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže tovar reklamovať aj v pobočkách predávajúceho, kde došlo ku kúpe tovaru (pre urýchlenie vybavenia reklamácie však doporučujeme adresu vyššie uvedenú).

D . Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), doporučujeme priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočná adresa a telefónné číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je doporučený aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

E . Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na nadobúdacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (pokiaľ výrobok sériové číslo má). Tento postup je doporučený aj kupujúcemu spotrebiteľovi, pokiaľ nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

F . Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepetia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok.

G . Porušením ochrannej pečate, informačnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčásťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar užívať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v případe, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predejcom alebo výrobcom určené,
 • neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaný v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami, prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrou,
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonanej reklame alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

H . Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady). Pre uvedenie závady doporučujeme písomnú formu.

 

XI. Spôsob vybavenia reklamácie

 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý se prejaví v priebehu šiestich mesiacov od dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.
Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a užitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používá.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe vady pri uplatnenie zákonnej záruky tieto práva:
ak ide o vadu odstraniteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
ak idei o vadu neodstraniteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o vady odstraniteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vad vec riadne používať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnému používaniu, už bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jeho riadnemu použitiu,
ak ide o iné vady neodstraniteľné a ak nepožaduje spotrebiteľ výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykonáva kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, kedy kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstraniteľnej vady, ale predávajúci zistí, že sa jedná o vadu neodstraniteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.
V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstranenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najnejskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa závada prejaví do 6 mesiacov od predaja, má sa za to, že tovar mal závadu v dobe jeho predaja. U neskoršej závady ale musí spotrebiteľ vadnosť tovaru preukázať.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký dpôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdané ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikly v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (doporučujeme požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladou k tomuto odstúpeniu.

 • Ak je kupujúcim podnikateľ

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľavě z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.
Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlužuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlužuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nové, začne záručná doba bežať znovu od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od následujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (tj. zpravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa § 656 občianského zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom.

Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa poľa § 619 odst. 2 obč. z. nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobené obvyklým používaním. Ak tovar používate (nie vlastníte) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom bežného opotrebenia, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu. Predávajúci vždy v odôvodnení prípadného zamietnutia reklamácie uvedie, či sa jednalo o vadu spôsobenú obvyklým opotrebovaním.
Vyššie uvedená obvyklá životnosť je predávajúcim vždy uvedená aj u ponúkaného tovaru, inak sa nemá možnosť tejto životnosti dovolávať.

 

XII. Ceny, bonusové body

Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálné a platné ceny. Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akčného tovaru alebo po dobu časovo určenú.
Ceny sú vrátane vštkých ďalších poplatkov, ktoré musí zákazník pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné apod.
Všetky ceny pre českých spotrebiteľov a obchodníkov budú účtované výhradne v českej mene (Kč) a to vždy vrátane DPH, u zahraničných spotrebiteľov je cena nastavená v mene EUR vrátane DPH, u registrovaných obchodníkov s doloženým výpisom o registrácii DIČ potom budú ceny uvádzané v mene EUR bez DPH (exportné veľkoobchodné ceny).

Bonusové body

Bonusové body sú tuzemskému kupujúcemu pripisované iba pri objednávke cez  www.esportshop.cz . Vzťahujú sa vždy len k základnej cene výrobku, neplatia pre množstevné zľavy. Po každom realizovanom a zaplatenom nákupe budú na Váš účet (je spojený s Vašou registráciou na  www.esportshop.cz  pripísané bonusové body (ich počet je uvedený vždy na karte tovaru). Bonusové body môžete uplatnit ako zľavu (1 bod = 1) pri ďalšom on-line nákupe.
Zahraniční zákazníci nezískávajú bonusové body, ich zvýhodnenie zohľadníme v cene dopravy.

 

XIII. Platobné a dodacie podmienky

Platba, doprava v ČR

Objednaný tovar zasielame Českou poštou (ďalej len ČP), špedičnými firmami PPL, DPD, WEDO nebo GLS v najkratšom možnom termíne. Tovar si tiež môžete vyzvdvihnúť na našej kamennej predajni v Českých Budějoviciach na adrese:

RADANSPORT s.r.o.
Za Otýlií 10
370 07 České Budějovice

tel. 387 411 543
otváracia doba: Po–Pá 8:00 – 18:00 hod.

Spôsoby doručenia:

 • Osobný odber na kamennej predajni v Českých Budějoviciach na adrese:
  Za Otýlií 10, 370 01, České Budějovice
 • Doprava e-sportshop: Vyberieme najlepšieho a najspoľahlivejšieho dopravcu vo vašom regióne. Volíme medzi Českou Poštou, PPL, DPD, GLS a WEDO.
 • Bežná voľba dopravcu DPD, PPL, GLS, Česká Pošta nebo WEDO

Kompletné ceny, rozmery zásielok a tracking môžete nájsť tu: https://www.e-sportshop.sk/doprava-a-platba/

Spôsob platby:

Tovar zasielame na dobierku alebo umožňujeme platiť platobnou kartou alebo bankovým prevodom.

V tomto prípade ponúkame nasledujúce možnosti úhrady:

  - zákazníkovi zašleme výzvu na úhradu (ako variabilný symbol uveďte číslo výzvy),
  - pomocou kreditných kariet Visa, Electron, Master Card, Maestro, Dinner's Club či expresným prevodom z účtu prostredníctvom platobného portálu GoPay

Po pripísaní peňazí na náš účet odošleme zásielku. Každá objednávka je zasielaná spolu s daňovým dokladom, ten slúži zároveň ako doklad pri reklamácii alebo pri vrátení tovaru. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom prevádzkovateľa.

Objednávku si môžete vyzdvihnúť aj osobne v našej prevádzke.

Číslo účtu pre preplatenie výzvy na úhradu pre slovenských zákazníkov: IBAN=SK6911000000002920837072,  BIC=TATRSKBX

Zasielanie na Slovensko

Objednávať tovar je možné prostredníctvom elektronického obchodu na www.e-sportshop.sk

Predávajúci akceptuje nssledujúce platobné podmienky:

Platba vopred bankovým prevodom na základe zaslanej výzvy k platbe alebo zálohovej faktúry na číslo účtu

založenom v slovenskej Tatrabanke:
IBAN : SK69 1100 0000 0029 2083 7072
BIC (=SWIFT): TATRSKBX
Názov účtu: RADANSPORT s.r.o.

Po pripísaní čiastky na tento účet bude zásielka okamžite uvolnená, orientačná doba prepravy je 2-5 dní (jedná sa o počet pracovných dní, nezahŕňajú sa sem víkendové dni a štátne sviatky).

Na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca), kupujúci hradí navyše tzv. dobierkové, ktoré je súčasťou ceny dopravy.

Platba na faktúru so splatnosťou (len po dohovore u preverených zákazníkov)

Posielame balíky do hmotnosti 50 kg, neskladné balíky budú doručené po dohode s kupujúcim. Pre podnikateľov platí, že u viac zásielkových objednávok sa účtuje poplatok za každý balík, ak nie sú splnené podmienky pre dopravu zadarmo.

SPOTŘEBITELdobírkavýzvazdarma od
doprava e-sportshop7 €4 €100 €
Zásilkovna SK (do 5 kg)4 €3,3 €100 €
Zásilkovna SK (5-10 kg)5,2 €4,4 €100 €
PODNIKATEL NEPLÁTCE DPHdobírkavýzvazdarma od
doprava e-sportshop7 €6 €250 €
PODNIKATEL PLÁTCE DPHdobírkavýzvazdarma od
doprava e-sportshop5,8 €5 €250 €

Poznámka: Cena za dopravu pre podnikateľa sa pri väčších dodávkach rieši individuálne (pri väčšom množstve balíkov, nadmernej zásielke apod.) 

Hmotnostné a rozmerové limity zásielky: Balík je možné podať do hmotnosti 100 kg. Maximálny objem balíka je 4m³. Maximálna povolená dĺžka strany je 200 cm.
 

Zasielanie do štátov EU:

Objednávať je možné prostrednictvom elektronického obchodu na www.e-sportshop.com

Predávajúci akceptuje následujúce platobné podmienky:

Platba vopred bankovým prevodom na základe zaslanej výzvy k platbe alebo zálohovej faktúry na číslo účtu

založenom v slovenskej Tatrabanke: 2920837072 / 1100
IBAN : SK69 1100 0000 0029 2083 7072
BIC (=SWIFT): TATRSKBX
Název účtu: RADANSPORT s.r.o.
 

Po pripísaní čiastky na tento účet bude zásielka okamžite uvolnená, orientačná doba prepravy je 2-5 dní (jedná sa o počet pracovných dní, nezahŕňajú sa sem víkendové dni a štátne sviatky).

Platba na faktúru so splatnosťou (len po dohovore u preverených zákazníkov)

Doprava e-sportshop: vyberieme pre vás najrychlejšieho a najvhodnejšieho dopravcu s ohľadom na objednaný tovar a miesto dopravy.

Ceny prepravného za jeden balík:

SPOTŘEBITELcenadoba doručenízdarma od
Polsko, Rakousko, Německo10 €2-5 dnů300 €
Maďarsko13 €2-5 dnů400 €
Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Srbsko
14 €2-5 dnů400 €
Chorvatsko16 €2-5 dnů800 €
Bulharsko, Finsko, Portugalsko, Řecko, Irsko, 
Španělsko, Švédsko
20 €2-5 dnů800 €
Lichtenštejnsko25 €2-5 dnů800 €
Švýcarsko55 €2-5 dnů1500 €
Norsko65 €2-5 dnů1500 €
Kypr, Malta80 €2-5 dnů1500 €
PODNIKATEL NEPLÁTCE DPHcenadoba doručenízdarma od
Polsko, Rakousko, Německo10 €2-5 dnů600 €
Maďarsko13 €2-5 dnů800 €
Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Srbsko
14 €2-5 dnů800 €
Chorvatsko16 €2-5 dnů1500 €
Bulharsko, Finsko, Portugalsko, Řecko, Irsko,
Španělsko, Švédsko
20 €2-5 dnů1500 €
Lichtenštejnsko25 €2-5 dnů1500 €
Švýcarsko55 €2-5 dnů3000 €
Norsko65 €2-5 dnů3000 €
Kypr, Malta80 €2-5 dnů3000 €
PODNIKATEL PLÁTCE DPHcenadoba doručenízdarma od
Polsko, Rakousko, Německo8,3 €2-5 dnů600 €
Maďarsko10,7 €2-5 dnů800 €
Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Srbsko
11,6 €2-5 dnů800 €
Chorvatsko13,2 €2-5 dnů1500 €
Bulharsko, Finsko, Portugalsko, Řecko, Irsko,
Španělsko, Švédsko
16,5 €2-5 dnů1500 €
Lichtenštejnsko20,7 €2-5 dnů1500 €
Švýcarsko45,5 €2-5 dnů3000 €
Norsko53,7 €2-5 dnů3000 €
Kypr, Malta66,1 €2-5 dnů3000 €
Ceny u spotrebiteľov a podnikateľov neplatcov DPH sú uvádzané v EUR vr. DPH, u podnikateľov platcov DPH sú ceny bez DPH.

 

XIV. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

XV. Ochrana a spracovanie osobnýchch údajov

Firma RadanSport s.r.o. postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v smysle vykonania vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciach a ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Pre registráciu kupujúceho je firma RadanSport s.r.o. oprávnená spracovávať osobné údaje kupujúceho alebo osobné údaje poskytnuté či zadané kupujúcim pri registrácii (najmä kontaktné údaje).

Takéto zpracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pri plnení zmluvy, na základe ktorej firma RadanSport s.r.o. poskytuje službu registrácie, a ktorj zmluvnou stranou je kupujúca, ako subjekt osobných údajov.

V konkrétnych prípadoch môže firma RadanSport s.r.o. spracovávať osobné údaje nad vyššie uvedený rámec podľa konkrétneho účelu pre ochranu oprávnených záujmov firmy RadanSport s.r.o. alebo tretích osôb (napr. záujem na bezpečnom fungovaní služby) podľa zákonných požiadaviek na spracovávanie osobných údajov.

Pokiaľ kupujúci predal či predá firme RadanSport s.r.o. osobné údaje iných fyzických osôb, je kupujúcí povinný tieto fyzické osoby informovať o spracovaní osobných údajov a zaistiť tak zákonnosť spracovania osobných údajov. V opačnom prípade kupujúci zodpovedá firme RadanSport s.r.o. za spôsobenú škodu.

Podrobnejšie informácie o nakladaní s osobnými údajmi sú uvedené v Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete ZDE .

 

XVI. Záverečné ustanovenie

Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkách predávajúceho v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodní inspekce či spor riešiť on-line.  Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete na stánkach ČOI.

Tieto OP sú platné a účinné od 03.01.2023 a rušia predchádzajúce znenie OP.